About Company


회  사 명 주식회사 월드플로라

대표이사 곽 진 영
주       소

서울시 서초구 방배중앙로 180


사  업  장

방배물류센터, 방배마켓, 경부선꽃도매상가


연  락  처 

M. 010 9957 3474

T. 02 536 8883

F. 02 536 8884
About Company


회  사 명 주식회사 월드플로라

대표이사 곽 진 영

주       소 서울시 서초구 방배중앙로 180

사  업  장 방배물류센터, 방배마켓, 경부선꽃도매상가

연  락  처 M. 010 9957 3474

              T. 02 536 8883

              F. 02 536 8884