About Company


회  사 명 주식회사 월드플로라

대표이사 곽 진 영
주       소

서울시 서초구 방배중앙로 180


사  업  장

방배물류센터, 방배마켓, 경부선꽃도매상가


연  락  처 

M. 010 9957 3474

T. 02 536 8883

F. 02 536 8884
About Company


플라워 유통. 수입. 디자인사업을 

영위하는 

국내 최대 플라워서비스 기업


회  사 명  주식회사 월드플로라


대표이사 곽 진 영


주       소  서울시 서초구 방배중앙로 180


사  업  장  본사, 방배물류센터, 방배마켓,

                 경부선꽃도매상가


연  락  처 M. 010 9957 3474

                T. 02 536 8883

                F. 02 536 8884

                E. worldflora@worldflora.kr